Alapszabály

A Horgászok Határok Nélkül Horgász Egyesület Alapszabálya

 

1. Az egyesületre vonatkozó általános rendelkezések Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján egy „Horgászok Határok Nélkül Horgász Egyesület” elnevezésű szabadidősport egyesületet hoztak létre céljaik megvalósítása érdekében.
1.1. Az egyesület neve: Horgászok Határok Nélkül Horgász Egyesület
1.2. Az egyesület székhelye: 1012 Budapest Márvány utca 17. IV. em. 4.
1.3. Az egyesület pecsétje: kör alakú pecsét, körben az egyesület neve, középen stilizált földgömb, benne egy stilizált hal
1.4. Az egyesület rövidített neve: HHNHE

2. Az egyesület célja
2.1. Az egyesület a tagjai által önkéntesen létrehozott társadalmi szervezet, amelynek célja:
a) tagjai horgászérdekeinek képviselete, a tagok számára kedvező hazai és külföldi horgászlehetőségek biztosítása;
b) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése;
c) a horgászoknak a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok ismeretére, betartására és betartatására nevelése;
d) a horgászoknak a horgászetika tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése; e) a természetes és épített környezet, valamint a természet és állatvilágának védelme;
f) horgászok képzése és vizsgáztatása;
g) saját vízterületek birtoklása, ezek fejlesztése, kezelése, valamint horgászat céljára történő hasznosítása.
2.2. Az egyesület a meghatározott célkitűzések elérése érdekében:
a) biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő alap-­- és szakismeretek gyarapítását, a horgászok vizsgáztatását,
b) segíti a hatóságokat az orvhalászat, orvhorgászat megelőzésében, leküzdésében, valamint a vizek tisztasága, a természet és a környezet védelmében,
c) biztosítja, hogy tagjai a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat megismerjék és betartsák,  
d) halfogó és -­- a tagság kívánsága esetén -­- egyéb sportversenyeket rendez, anyagi lehetőségeinek keretei között horgásztanyát létesít és tart fenn.
2.3. Az egyesület a feladatainak eredményes ellátásához igényli és elfogadja az állami, a társadalmi és más szervek, valamint a magánszemélyek erkölcsi és anyagi támogatását, segítségét.
2.4. Az egyesület pártokhoz kötött politikai tevékenységet nem végez, pártoktól támogatást nem kap és nem fogad el, illetve részükre támogatást nem ad.
2.5. Az 2.3. pontban foglalt támogatásokat csak a jelen Alapszabályban meghatározott célok elérésére lehet fordítani.
 2.6. Az egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása és a tagjai, valamint a horgászok jobb ellátása érdekében, fő tevékenysége mellett – kizárólag másodlagos jelleggel -­-, gazdálkodási tevékenységet is folytat, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.
2.7. Az egyesület gazdálkodási tevékenységének eredményéből, valamint a különböző felajánlásokból, adományokból, támogatásokból meghatározott célokra elkülönített alapokat hozhat létre. Az elkülönített alapok képzéséről, felhasználásáról a vezetőség határoz.

3. Az egyesület tagjai
3.1. Az egyesület tagsági jogát megszerezheti minden természetes személy, aki nem áll az állami horgászjegy váltásának tilalma, illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgászfegyelmi büntetés hatálya alatt. Az egyesület tagja lehet bármely magyar és külföldi állampolgárságú természetes személy, aki elfogadja és betartja az egyesület alapszabályának előírásait.
3.2. A belépési szándékot a belépési nyilatkozat aláírásával kell kinyilvánítani. A mindenkor hatályos belépési nyilatkozatot a Vezetőség állítja össze és helyezi hatályba.
3.3. Az egyesület tagjai a törzstagok, a pártoló tagok és a tiszteletbeli tagok (a továbbiakban együttesen: tagok). Az egyesület tagjait – a jelen fejezetben meghatározott pártoló és tiszteletbeli tagokra vonatkozó jogok és kötelezettségek kivételével -­- egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.
3.4. Az egyesület törzstagja: aki az aktuális évre vonatkozó tagdíjat megfizette.
3.5. Az egyesület pártoló tagja lehet, aki az adott évre vonatkozóan a Vezetőség által meghatározott magasabb összegű tagdíjat megfizeti. A pártoló tag kedvezményesen jogosult igénybe venni az egyesület által üzemeltetett vizeket, és azok szolgáltatásait, valamint az egyesület által szervezett egyéb kedvezményes lehetőségeket.
3.6. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet, akit az elnök javaslatára a felügyelőbizottság egyetértésével az egyesület elnöke nevez ki. Az egyesület tiszteletbeli tagja ugyanazokkal a jogosítványokkal rendelkezik, mint az egyesület pártoló tagja, azonban nincs tagdíjfizetési kötelezettsége. A tiszteletbeli tag kinevezése az egyesület elnöke általi visszavonásig érvényes.
3.7. Az egyesület tagjainak jogukban áll:
a) részt venni a közgyűlésen,    
b) közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi, felszólalási, javaslattételi, kérdezési, választó és szavazati jogot gyakorolni;
c) az egyesület tagja az egyesület bármely tisztségére megválasztható. Kiskorú tag csak képviselettel nem járó tisztségre választható;
d) az egyesülettől állami horgászjegyet igényelni és az egyesület vízterületén horgászni;
e) a külön megállapított szabályok és költségtérítés ellenében az egyesület által fenntartott horgásztanyát igénybe venni;
f) az egyesület által szervezett tanfolyamokon, előadásokon és más rendezvényeken részt venni;
g) tagsági jogaikat írásban meghatalmazott képviselő útján gyakorolni, azzal, hogy egy tag csak egy meghatalmazottat bízhat meg, de egy meghatalmazott több tagot is képviselhet.
3.8. Az egyesület tagjai kötelesek:
a) az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait betartani;
b) védeni az egyesület tulajdonát, a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat – a tiszteletbeli tagok kivételével -­- megfizetni;
c) a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos és a helyi horgászrendet betartani, illetve betartatni;
d) a vizek és a partok tisztasága felett őrködni, védeni a környezetet, a természetet, az állat és növényvilágot, az esetleges környezet-­- illetve vízszennyezéssel kapcsolatos észrevételeiket az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni;
e) a vezetőség által szervezett közösségi munkában részt venni vagy ennek pénzbeli megváltását befizetni;
f) a tag nem veszélyeztetheti, nem akadályozhatja az egyesület céljainak megvalósítását.
3.9. A tagsági viszony megszűnik:
a) elhalálozással;
b) kilépéssel;
c) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
d) kizárással;
e) amennyiben a tag a következő én május 31. napjáig nem újítja meg az előző évi tagsági jogviszonyát;
f) az egyesület megszűnése következtében;
3.10.A belépési szándékot az egyesület vezetősége által hatályba helyezett belépési nyilatkozat aláírásával kell kinyilvánítani.
3.11.A felvételről, annak kérdésessége esetén az egyesület vezetősége, illetve annak felhatalmazása alapján az elnök vagy az alelnök dönt. A döntést a felvételt kérővel közölni kell. A felvételt elutasító döntéssel szemben a felvételt kérelmező fellebbezést nyújthat be a vezetőséghez, illetve a közgyűléshez.    
3.12.Az egyesület tagjait – a jelen fejezetben meghatározott pártoló és tiszteletbeli tagokra vonatkozó jogok és kötelezettségek kivételével -­- egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.
3.13. A kilépési szándékot a tag köteles bejelenteni a Vezetőségnek. Kilépettnek tekintendő az a tag, akinek az egyesület felé anyagi tartozása nincs, és kilépését a horgászigazolványába bejegyezték.
3.14. A tagsági jogviszonyt 30 napos határidő kitűzésével az elnökség írásban felmondhatja, ha az alapszabályban foglalt feltételeknek a tag utóbb nem felel meg, illetve ha a tag az egyesülettel szembeni anyagi kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére az előírt határidőig nem teljesíti.
3.15. A felmondást megelőzően írásban, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel a tagot kötelezettsége teljesítésre fel kell hívni. A felmondásról a Vezetőség határozatban dönt. A határozat ellen a Vezetőséghez benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni.
3.16.A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) általános szabályai szerint, a felmondás nem érinti az egyesület anyagi követeléseinek érvényesítését.
3.17. Kizárás folytán veszti el tagságát az, aki az alapszabály célja és rendelkezései ellen súlyosan, felróható módon vét. A kizárásról a Vezetőség határozattal dönt. A kizárásnak bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére akkor van helye, ha a tag jogszabályt, alapszabályt, egyéb szabályzatot vagy testületi határozatot súlyosan vagy ismételten megsérti. 3.18.A kizárásról első fokon a Vezetőség, másodfokon a közgyűlés dönt. Az eljárás megindításáról az érintett tagot 15 napon belül értesíteni kell. A kizárással érintett tagot, kérelmére a Vezetőség meghallgatja, aki a meghallgatáson, illetve ennek hiányában írásban jogosult észrevételt tenni.
3.19.A kizáró határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, amelynek tartalmazni kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizáró határozatot a taggal írásban kell közölni. A határozat ellen a közgyűléshez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
3.20.A tagság megszűnése esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.
3.21. A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.

4. Az egyesület szervei
4.1. Az egyesület szervei:
a) a Közgyűlés

b) a Vezetőség;
c) a Felügyelő Bizottság;
d) a Fegyelmi Bizottság;
4.2. A Vezetőség, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül csak egy tisztséget viselhetnek, és nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.
4.3. Az 4.1. pont b), c), d) pontjaiban felsorolt szervek tagjai csak olyan magyar állampolgárok lehetnek, akik nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától.
4.4. Vezető tisztségviselő csak az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
4.5. Nem lehet vezető tisztségviselő:
a) az akit, bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
b) az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az ítéletben megjelölt eltiltás hatálya alatt.

5. A közgyűlés hatásköre és működése
5.1. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége.
5.2. A közgyűlés hatásköre:
a) elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát;
b) határoz az egyesület megszűnéséről, más egyesülettel történő egyesüléséről, szétválásáról. c) határoz szövetséghez történő csatlakozásról, szövetségből történő kilépésről;
d) megválasztja az egyesület elnökét; alelnökét, titkárát; a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait, valamint a Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait;
e) dönt a vezető tisztségviselők díjazásáról;
f) elfogadja az egyesület éves költségvetését;
g) elfogadja a számviteli beszámolót és a vagyonmérleget;
h) megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát; i) beszámoltatja a Felügyelő Bizottságot és a Fegyelmi Bizottságot a munkájukról;
j) fegyelmi jogkört gyakorol másodfokon a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjainak fegyelmi ügyében;
k) dönt a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben; l) munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkáltatói jogok gyakorlása vezető tisztségviselők felett, amennyiben a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
n) a jelenlegi és a korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok, vagy az egyesület más szerve tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
o) választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
p) a végelszámoló kijelölése. q) minden egyéb jogkört átruház a Vezetőségre
5.3. Közgyűlést szükség szerint, de évenként legalább egy alkalommal, május 31.-­-ig. napjáig össze kell hívni (évi rendes közgyűlés).    
5.4. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal az egyesület honlapján közzé kell tenni, valamint elektronikus levélben a tagok részére meg kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét, székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, és az ülés a napirendjét.
5.5. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat kialakíthassák. Ha a közgyűlés összehívása nem volt szabályszerű, a közgyűlést akkor lehet megtartani, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés megtartásához. A tagnak joga van a közgyűlés napirendjére javaslatot tenni, amelynek elfogadásáról az egyesület vezetősége dönt. A javaslatot abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azt a közgyűlés időpontját megelőző legalább 4 (négy) nappal írásban benyújtották a Vezetőséghez. A tagoknak joguk van kérdéseket intézni a Vezetőség felé, a Vezetőség által kijelölt „egyéb napirendi pontok” keretén belül.
5.6. A közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával tagjai közül a közgyűlés megkezdésekor a közgyűlés tisztségviselőit, levezető elnökét, és a szavazatszámlálót. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni, amiről a titkár gondoskodik. A jegyzőkönyv hitelesítésére a közgyűlés megkezdésekor két nagykorú tagot kell választani.
5.7. Az egyesület közgyűlése akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal bíró tagjainak 50%-­-a plusz 1 fő jelen van. Közgyűlés megtartása esetén az adott évben a tagdíjat befizetők létszáma a mérvadó. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés meghívójában erre a tagok figyelmét minden esetben fel kell hívni.
5.8. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
5.9. A szavazás – a Vezetőség és a tisztségviselők megválasztása kivételével -­- minden kérdésben nyílt, a határozathozatal egyszerű szótöbbséggel
5.10.A vezetőség és a tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak tekintendő az, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, de a leadott szavazatoknak több mint 50 %-­-át megkapta. Ha az első szavazás alkalmával egyik jelölt sem kapja meg az érvényességhez szükséges szavazatok számát, a szavazást meg kell ismételni. A másodszori szavazáson legfeljebb a három legtöbb szavazatot kapott jelölt indulhat, és közülük azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
5.11.A közgyűlés az egyesület Vezetőségét és tisztségviselőit 5 évre választja. A választott szervek, valamint a tisztségviselők a közgyűlésnek kötelesek évente legalább egyszer az évi rendes közgyűlésen beszámolni.
5.12.Ha az egyesület választott tisztségviselőjének, képviselőjének magatartása az egyesület alapszabályával ellentétes, vagy az egyesület céljait veszélyezteti, avagy a tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látja el, illetve ha valamely szerve munkáját nem az alapszabályban rögzítetteknek, vagy a kapott felhatalmazásnak megfelelően végzi, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja (felmentés).
5.13.Amennyiben a közgyűlés a Vezetőség, vagy bármely vezetőségi tag beszámolóját nem fogadja el, a közgyűlést meg kell ismételni. A megismételt közgyűlést 5 napon belül össze kell hívni, és 15 napon belül meg kell tartani. Amennyiben a megismételt közgyűlés sem fogadja el a beszámolót, úgy azt szükséges könyvvizsgálóval hitelesíttetni a megismételt közgyűlés megtartásától számított 30 napon belül, és a hitelesítéstől számított 15 napon belül közgyűlést összehívni.
5.14.Közgyűlést (rendkívüli közgyűlés) kell összehívni akkor is, ha azt:
a) az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével írásban kéri;
b) a Felügyelő Bizottság, illetve
c) a Vezetőség szükségesnek tartja;
d) ha azt a bíróság a működés törvényességének helyreállítása érdekében elrendeli,
e) ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
f) ha az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
g) ha az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
5.15.Az 5.14. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
5.16.A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől, illetve az elnökséghez történt bejelentéstől számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra össze kell hívni.
5.17.A rendkívüli közgyűlést egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint kell megtartani.    

6. A vezetőség hatásköre, és működése
6.1. A Vezetőség az egyesület ügyvezető és képviseleti szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról és biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát.
6.2. A Vezetőségnek tagjai az elnök, az alelnök és a titkár.
6.3. A Vezetőség hatásköre:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) együttműködés kialakítása más hazai és külföldi horgászszervezetekkel, horgászcikk forgalmazókkal, horgászutazás (horgászturizmus) szervezőkkel;
f) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők közgyűlés általi megválasztásának előkészítése;
g) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
m) a közgyűlés időpontjának kitűzése, napirendjének összeállítása;
n) az elfogadott költségvetés végrehajtása, annak szükség szerinti módosítása;
o) a tagok évi tagdíjának és belépési díjának a megállapítása;
p) döntés ingatlan vételéről vagy az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről;
q) döntés az egyesület vagyonának hatékony felhasználásáról
r) jogosult hosszútávú (egy évnél hosszabb időszakra szóló) szerződést kötni állami, társadalmi és gazdálkodó szervekkel, valamint más horgász egyesületekkel és magánszemélyekkel, valamint az egyesület alkalmazottjaival;
s) döntés alvállalkozó partnerek igénybevételéről;
t) az egyesület kezelésében lévő vízterületre szóló éves területi engedély összegének megállapítása;
u) felvétel esetén fizetendő egyszeri halasítási hozzájárulás összegének meghatározása;
v) döntés elkülönített alapok képzéséről és felhasználásáról;    
w) döntés az egyesület vagyonának 75%-­-át meg nem haladó szerződés megkötéséről
x) döntés pályázati részvételről és hitelfelvételről;
y) dönt a közgyűlés által átruházott hatáskörben;
z) határoz a tagok felvétele, törlése; kizárása tárgyában;
aa) első fokon eljár a tisztségviselők, másodfokon a többi egyesületi tag fegyelmi ügyében;
bb) a tervezett feladatok függvényében megválasztja, felmenti a szakbizottságok tagjait;
cc) megállapítja az egyesület kezelésében lévő vízterület helyi horgászrendjét;
dd) az illetékes szerveknek javaslatot tesz az egyesületi vízterület üzemtervére vagy annak módosítására;
ee) meghatározza az egyesület horgásztanyája igénybevételének rendjét és térítési díjait;
ff) megállapítja a halfogó és egyéb versenyek, valamint más rendezvények időpontjait, a verseny feltételeit, díjait, és kijelöli rendezőit, valamint a bíráit;
gg) kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a halfogó versenyekre, valamint más versenyekre;
hh) meghatározza az egyesület által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételének rendjét és díjait;
ii) költségvetés szerint megállapítja az egyesület alkalmazottjainak a munkabérét, az egyes feladatokkal megbízott egyesületi tagok tevékenységével kapcsolatos költségtérítéseket, vagy egyéb díjazásokat;
jj) odaítéli az egyesület érdekében végzett közösségi és társadalmi munkáért a jutalmakat;
kk) egyéni elbírálás alapján határoz méltánylást érdemlő okokból díjkedvezmény nyújtásáról, és a közösségi munka alóli felmentés ügyében;
6.4. A vezetőség az 6.3. pont egyes alpontjaiban meghatározott hatásköröket részben vagy teljes egészében az elnökre, az alelnökre, vagy a titkárra átruházhatja.
6.5. A vezetőség jogosult az egyes speciális feladatok ellátására bizottságokat létrehozni.
6.6. A bizottságok létrehozásakor meg kell határozni annak feladatait, hatáskörét, működésének rendjét és időtartamát. A vezetőség által létrehozott bizottság tagjai nem tisztségviselői az egyesületnek.
6.7. Az egyesület általános képviseletére – ide értve a bankszámla feletti rendelkezés jogát is – az elnök és az alelnök önállóan jogosultak.
6.8. A vezetőség jogosult költségtérítésre, és díjazásra. A díjazás mértékét, gyakoriságát a közgyűlés határozza meg. A vezetőség az igazolhatóan, és az egyesület érdekében végzett munkával kapcsolatban felmerült költségei megtérítését az egyesülettől igényelheti, melyet azonban utólag a közgyűlésnek az éves beszámolóval együtt jóvá kell hagynia.
6.9. A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart.
6.10.Rendkívüli ülést kell össze hívni, ha ezt:
a) a Vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri;    b) az egyesület elnöke, illetve
c) a Felügyelő, vagy a Fegyelmi Bizottság szükségesnek tartja.
6.11.A vezetőségi ülést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és látja el az ülés elnöki feladatait.
6.12.A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni. A vezetőség határozatait az egyesület székhelyén a tagok számára 15 napon belül elérhetővé kell tenni. 6.13.Határozathozatal alkalmával a vezetőség mindhárom tagja szavaz azzal, hogy az elnök kettő, az alelnök és a titkár egy-­-egy szavazati joggal rendelkezik.
6.14. A vezetőség döntéseivel szemben az elnök vétójoggal rendelkezik.

7. A Felügyelő Bizottság hatásköre, és működése
7.1. A Felügyelő Bizottság:
a) a Felügyelő Bizottság elnökét és 2 tagját a közgyűlés választja;
b) a bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni;
c) a bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását az egyesület szerveinek törvényes működését, félévenként a pénz és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, a gazdálkodást;
d) ha a bizottság ellenőrzései során hiányosságot vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az egyesület érdekeit sértő tevékenységet észlel, arról szóban haladéktalanul, majd írásban 3 napon belül köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, 15 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti;
e) amennyiben a Felügyelő Bizottság az elnök tevékenységével kapcsolatban észlel az egyesület érdekeit sértő, vagy a jelen Alapszabályban meghatározott jogköröket túllépő magatartást, úgy jogosult az elnököt felfüggeszteni, 15 napon belül rendkívüli közgyűlést összehívni, amelyen ha a közgyűlés felmentéssel él, új elnököt választanak. Az új elnök megválasztásáig az elnöki jogköröket a Felügyelő Bizottság elnöke gyakorolja;
f) arra az időszakra vonatkozóan, amelyben a Felügyelő Bizottság elnöke a rendkívüli elnöki jogköröket gyakorolja – az egyesület működésének folyamatossága biztosítása érdekében – jogosult az egyesület bankszámlájával rendelkezni;
g) a Felügyelő Bizottság a működési rendjéről tájékoztatja az elnököt, aki ezzel szemben a kézhezvételt követően 15 napon belül kifogással élhet
h) a Felügyelő Bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni;
i) a Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási, véleményezési és indítványozási joggal részt vesz a vezetőség ülésein.
j) a Felügyelő Bizottság tagjai minden vezetőségi határozat kötelezően megkapnak;  
k) megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait.
7.2. A Felügyelő Bizottság a működési rendjét maga határozza meg azzal, hogy az egyesület éves rendes közgyűlése előtt, április 30. napjáig kötelező üléseznie.

8. A Fegyelmi Bizottság hatásköre és működése
8.1. A Fegyelmi Bizottság:
a) a Fegyelmi Bizottság elnökét és 2 tagját a közgyűlés választja;
b) a bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjai fegyelmi ügyeiben;
c) a bizottság eljárására az egyesület Fegyelmi Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók;
d) a bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonás gyakorlatáról a vezetőséget, a közgyűlésen pedig beszámol a munkájáról.
e) a bizottság elnöke tanácskozási, véleményezési és indítványozási joggal részt vesz a vezetőség ülésein.
f) a vezetőség és a Fegyelmi Bizottság működési rendjével szemben a kézhezvételt követően 15 napon belül kifogással élhet;
8.2. A Fegyelmi bizottság a működési rendjét maga határozza meg.

9. Az egyesület tisztségviselői
9.1. Az egyesület vezető tisztségviselői:
a) az elnök: Andrejszky Zoltán, lakcíme: 2100 Gödöllő, Bástya utca 2.
b) az alelnök: Bogdán Csaba, lakcíme: 1125 Budapest, Patkó köz 12.
c) a titkár: Balyi Szilvia, lakcíme: 1039 Budapest, Bajtárs utca 62.
9.2. Az egyesület további (nem vezető) tisztségviselői:
a) a Felügyelő Bizottság elnöke, és tagjai:
• Elnök: Zákonyi Botond László, lakcíme: 1126 Budapest, Kakukk utca 16. A3/15
• tag: Margulius Romulus, lakcíme: 1115 Budapest, Keveháza utca 19-­-21 I/312.
• tag: Balajthy Béla, lakcíme: 5000 Szolnok, Városmajor út 30. b) a Fegyelmi Bizottság elnöke, és tagjai: • Elnök: Orbán Csaba, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Mátyás király út 5.
• tag: Erdélyi Koppány Sándor. lakcíme: 4029 Debrecen, Csapó utca 48
• tag: Ács József, lakcíme: 1132 Budapest, Váci út 32 III/2
9.3. Az elnököt az alelnök, -­- mindkettőjük akadályoztatása esetén, vagy megbízással -­- teljes jogkörrel a titkár helyettesíti.  
9.4. A nem vezető tisztségviselők tevékenységüket közösségi, illetve társadalmi munkában végzik. A vezetőség részükre költségtérítést vagy egyéb díjazást állapíthat meg.
9.5. A vezető tisztségviselők, a tisztségviselők megbízatása megszűnik:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
c) lemondással,
d) visszahívással,
e) a vezető tisztségviselő, a tisztségviselő halálával,
f) a vezető tisztségviselő, a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
g) a vezető tisztségviselővel, a tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
h) a vezető tisztségviselő, a tisztségviselő tagsági viszonyának megszűnésével.
9.6. Az egyesület alkalmazottait a vezetőség bízza meg, felettük a munkáltatói jogkört az egyesület elnöke gyakorolja. Feladataikat és jogkörüket külön munkaszerződés tartalmazza. 9.7. Az elnök:
a) képviseli az egyesületet;
b) akadályoztatása esetén az alelnököt megbízhatja az egyesület képviseletével;
c) elnöki határozatokban jogköröket delegálhat az alelnök részére
d) jogosult 10 (tíz) millió forint értékhatárig rövidtávú (egy évnél rövidebb időszakra szóló), szerződést kötni állami, társadalmi és gazdálkodó szervekkel, valamint más horgász egyesületekkel és magánszemélyekkel, valamint az egyesület alkalmazottjaival;
e) az egyesület bankszámláját egy személyben jogosult kezelni;
f) az egyesület alkalmazottjai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat;
g) ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását;
h) irányítja az egyesület vezetőségének törvényes és Alapszabály szerinti tevékenységét;
i) összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit, azokon elnököl, vagy ezzel megbíz más egyesületi tagot;
j) ellenőrzi az egyesület gazdasági ügyeit, a költségvetés kereti között utalványozási jogkört gyakorol;
k) intézkedik fegyelmi eljárás elé utalásra, a fegyelmi eljárás lefolytatására;
l) eljár a vezetőség által átruházott jogkörben.
9.8. Az alelnök:
a) két vezetőségi ülés közötti időszakban ügyvezetőként végzi az elnök utasítása szerint az egyesület napi életének irányítását, intézi az egyesület operatív ügyeit, erről beszámol a vezetőségnek;    
b) irányítja és ellenőrzi az egyesület gazdasági tevékenységét, rendszeresen beszámol a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről, gazdálkodásáról
c) önállóan képviseli az egyesületet;
d) kapcsolatot tart az önkormányzatokkal az állami, valamint más társadalmi és egyéb szervezetekkel;
e) gondoskodik a tagság folyamatos és naprakész tájékoztatásáról az egyesületi élet vonatkozásában;
f) előkészíti a közgyűlés és a vezetőségi ülés elé kerülő előterjesztéseket, gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének vezetéséről;
g) előkészíti az egyesület közgyűlését, javaslatot tesz a vezetőségnek a szakbizottságok tagjainak személyére
h) gondoskodik az adóhatósággal kapcsolatos ügyek, valamint a különböző adók, és adók módjára történő befizetések rendezéséről;
i) kialakítja az egyesület pénz-­- és vagyonkezelésének a rendjét, ellenőrzi e tevékenység törvényességét, és gondoskodik a költségvetés szerinti gazdálkodásról;
j) elkészíti a vezetőség évi munkatervét, koordinálja a vezetőség tagjainak a tevékenységét;
k) szervezi és intézi a munkaügyi feladatokat, a társadalom biztosítási bejelentéseket, a járulékok átutalását, a fizetett alkalmazottak illetményének a kifizetését;
l) részt vesz az egyesület fizetett alkalmazottainak a kiválasztásában, valamint a munkaköri leírásuk elkészítésében;
m) gondoskodik a horgászjegyek, területi engedélyek és különböző kiadványok beszerzéséről, nyilvántartásáról és értékesítéséről
n) évenként érvényesíti, illetve kiadja a területi engedélyeket, horgászjegyeket;
o) a számlákat záradékolja, a kiadások jogosultságát igazolja;
p) gondoskodik az egyesület működéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzéséről.
q) eljár a vezetőség vagy az elnök által átruházott jogkörben.
r) akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti
9.9. A titkár:
a) előkészíti az egyesület gazdasági döntéseit, vagyonkezelési rendjét
b) gondoskodik az éves költségvetés előkészítéséről;
c) előkészíti a számviteli beszámolót, a vagyonmérleget és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti;
d) előkészítő tevékenysége keretében a feladatai ellátásához jogosult kiszervezett partnereket igénybe venni;
e) irányítja, illetve ellátja az egyesület írásbeli teendőit, nyilvántartást vezet az ügyiratokról;
f) évenként összesíti a fogási naplókat;    
g) gondoskodik a horgászattal kapcsolatos szabályok betartásának rendszeres és szervezett ellenőrzéséről, vezeti az egyesületi rekordlistát;
h) szervezi az egyesület rendezvényeit, a közösségi érdekű feladatokat;
i) szervezi és irányítja a házi horgászversenyeket, az egyesület versenycsapatának felkészítését;
j) segítséget nyújt a víz-­- és környezetvédelmi feladatok megoldásához; k) irányítja a környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi munkákat; l) szervezi a közösségi és társadalmi munkát, biztosítja a munkavégzés feltételeit;
m) népszerűsíti a sportszerű horgászat módszereit, írott és íratlan etikai szabályait;
n) külföldi és hazai kirándulásokat, cserelátogatásokat szervez más egyesületek életének, vízterületének megismerésére;
o) bemutatókat, előadásokat szervez és tart meg
p) eljár a vezetőség, vagy az elnök által átruházott jogkörben.

10. Az egyesület jogi személyisége és vagyona
10.1. Az egyesület jogi személy.
10.2. Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják.
10.3. Az egyesület bevételei tagdíjakból, az egyesület alapszabály szerinti tevékenységéből, a kamatokból és az esetleges felajánlásokból, adományokból, támogatásokból áll. Az egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodói tevékenységéről szóló jogszabály szerint gazdálkodik.
10.4. Az egyesület tisztségviselői és tagjai a Ptk. kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.
10.5. Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel.
10.6.Az egyesület céljának módosításhoz, és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
10.7. Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület – a hitelezői igények kielégítése után -­- megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.

11. Az egyesület megszűnése
11.1 . Jogutódlással történő megszűnés esetei:
a) a közgyűlés döntése alapján más egyesületté történő átalakulással;
b) más egyesülettel való egyesüléssel. Az egyesülés történhet összeolvadással és beolvadással. illetve    
c) szétválással. A szétválás történhet különválással vagy kiválással.
11.1. Jogutód nélküli megszűnés esetei:
a) ha az egyesület határozott időre jött létre, és a meghatározott időtartam eltelt.
b) b az egyesület megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagjai kimondják a megszűnést;
d) az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a Fővárosi Törvényszék a nyilvántartásából törli;
e) ha megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg, vagy
f) ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.
11.2. Az egyesület feloszlatása, vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A közgyűlés ettől eltérően nem rendelkezhet.
11.3. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül-­- az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tagszervezet, vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
11.4. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés a végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

12. Az egyesület felügyelete
12.1. Az egyesület törvényességi ellenőrzését a Fővárosi Főügyészség látja el.

12.2. Az egyesület ágazati és funkcionális felügyeletét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, jogkörrel és hatáskörrel bíró szervek látják el.

13. Záró rendelkezések
13.1. Kérelemre, az egyesület gyermekkorú, illetve a 65. életévüket betöltött nyugdíjas tagjait a vezetőség az egyesületi tagdíj megfizetése alól részben, vagy egészben mentesítheti.  
13.2. Az alapszabály 4.2. pontjában hivatkozott közeli hozzátartozó alatt a házastársat, az egyeneságbeli rokont, az örökbefogadott, a mostoha-­- és a nevelt gyermeket, az örökbefogadó-­-, a mostoha-­- és a nevelőszülőt és a testvért kell érteni.
13.3. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. egyesületekre vonatkozó rendelkezései, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint és az egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
13.4. Az egyesület a tevékenységét Magyarország területén végzi.
13.5. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, így pártpolitikai tevékenys&e

.